Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  - DISCLAIMER

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Bar à Beauté en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Bar à Beauté is een schoonheidskliniek gespecialiseerd in huidverbetering, lasertherapie & permanente make-up. Zij beschikt tevens over een webshop, waarvan de voorwaarden tevens op de website terug gevonden kunnen worden.

Artikel 2. Verplichtingen van Bar à Beauté

 1. Bar à Beauté staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
 2. Bar à Beauté zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 3. Bar à Beauté zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 4. Bar à Beauté zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 5. Bar à Beauté voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.
 6. Alles wordt binnen de Europese en Belgische toepasselijke richtlijnen opgevolgd door Bar à Beauté. Zowel qua hygiëne als steriele materialen vermeld in ResAp (2008), het KB van 25 november 2005. Het advies van de HGR 8631 (2011) wordt in de praktijk toegepast.

Artikel 3. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle gegevens aan Bar à Beauté te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

 

 1. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Bar à Beauté op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

 1. De klant dient zich in Bar à Beauté te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Bar à Beauté het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot Bar à Beauté te weigeren.

Artikel 4. Betaling

 1. Bar à Beauté vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website, webshop en in de vestiging.
 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Bar à Beauté op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval minstens 24 uur vooraf aan de afspraak.
 2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Bar à Beauté het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag Bar à Beauté de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Artikel 6. Garantievoorwaarden

 1. Bar à Beauté biedt de klant 14 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
 2. Deze garantie geldt niet, wanneer:
 • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Bar à Beauté zijn aanbevolen.
 • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
 • De klant de producten niet volgens het advies van Bar à Beauté heeft gebruikt.
 • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Artikel 7. Klachtenafhandeling

 1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Bar à Beauté.
 2. Bar à Beauté moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 3. Is een klacht gegrond, dan zal Bar à Beauté de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
 4. Komen Bar à Beauté en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

Artikel 8. Beschadiging & diefstal

 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in Bar à Beauté beschadigt, dan heeft Bar à Beauté het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

 

 1. Diefstal wordt door Bar à Beauté altijd direct bij de politie gemeld.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Bar à Beauté en de klant is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP


ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper


Bar à Beauté: de commerciële naam van de besloten vennootschap JEWELLERY COMPANY LIES, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 89A, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nr. 0897.934.443 en met uitbatingsadres te 8300 Knokke-Heist, Niki de Saint Phallestraat 6.  


Contactgegevens: 

 • adres: 8300 Knokke-Heist, Niki de Saint Phallestraat 6
 • e-mail : contact@barabeaute.be 

Artikel 2 – Toepasselijkheid & Voorwaarden

 

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Onderneming aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

 

 1. Wij leveren tot op heden enkel in België, Nederland en Luxemburg.

 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Artikel 3 – Ons Aanbod en uw bestelling

 

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is telkens voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. 

 

 1. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we de bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 2. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering: opsturen naar een bepaald adres of afhalen in de winkel. Bevestig uw bestelling door het indrukken van de knop met als bijschrift “bestelling plaatsen”.

 

 1. Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Bar à Beauté bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 

 1. Als u goederen bij ons koopt, heeft u gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden. Om de hygiëne te respecteren, worden enkel ongeopende producten in zijn  originele verpakking in nieuwstaat teruggenomen. U kan uw bestelling dan zonder betaling van een vergoeding terugsturen (de kosten hiervoor betaalt u zelf). Wij vragen uitdrukkelijk het bijgevoegde retourformulier in te vullen en op te sturen. Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben of u heeft aangegeven dat u wil afzien van de overeenkomst, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald of indien gewenst via een ander betaalmiddel.
 2. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden. Dus bekijk het product gerust zoals u in de winkel zou doen. Veel van onze producten kunnen wanneer ze gebruikt zijn om hygiënische redenen niet worden teruggenomen, wij kunnen ze immers niet meer verkopen. 
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. U kan het retourpakket retourneren via de post of een koerier.

Artikel 5 – De prijs

 

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 – Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van de browser.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres of een door u gekozen b-post servicepunt. Bar à Beauté kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

 

 1. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 3 werkdagen, afhankelijk van de postdienst. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
  Indien een product niet in voorraad is wordt dit duidelijk vermeld op de website op de productpagina, of melden we dit aan u persoonlijk.
 1. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.

 

 1. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die u besteld vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. 

 1. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 – Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, epidemie, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 Klachtenregeling en geschillen

 1. Indien u klachten heeft, raden wij u aan een mail te sturen naar contact@barabeaute.be
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. 

 

BIJLAGE:HERROEPINGSRECHT 


BoekVI Wetboek economisch recht


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

— Aan 

[hier dient de onderneming, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………… 

— Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Datum ………………………………………………………………………………………………… 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Neem contact met ons op